•  
  •  
  •  
  •  
 

Jain Organization - Japan

 

 

Jain Sangh of Kobe
6-17, Yamamoto Dori 2, Chome,  Chico-Ku, Kobe 650, Japan

 

-----------------------------------------------------

Mail to : Ahimsa Foundation
www.jainsamaj.org
R17111